Phân loại thuế

0
750

Phân loại thuế theo đối tượng của thuế

  • Thuế thu đối với thu nhập như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
  • Thuế thu đối với hàng hóa, dịch vụ như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.
  • Thuế thu đối với tài sản như: thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên.

Phân loại theo đối tượng của thuế cho thấy phạm vi chi phối của thuế. Từ đó xây dựng chính sách thuế bao quát nguồn thu.

Xem thêm: Vai trò của thuế

Phân loại thuế theo phương thức huy động của thuế

Thuế trực thu và gián thu thể hiện cách phân loại này. Từ đó xây dựng mối quan hệ hợp lý giữa hai phương thức trong động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Phân loại thuế theo tính chất của thuế

Thuế có tính chất lũy tiến hoặc lũy thoái, phụ thuộc vào mức độ động viên của thuế so với thu nhập của đối tượng chịu thuế.

Cách phân loại này thể hiện quan điểm của Nhà nước khi sử dụng công cụ thuế nhằm giải quyết quan hệ giữa hai yêu cầu: tập trung thu nhập và điều tiết công bằng thu nhập.