Thế chấp bất động sản cho ngân hàng là tốt hay xấu?

0
740

Thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền. Bất động sản thế chấp do bên thế chấp giữ, trừ trường hợp có thỏa thuận giao cho bên nhận thế chấp hoặc người thứ ba giữ.

Cho vay thế chấp là một ngành rất quan trọng trong nền kinh tế. Hầu hết các giao dịch bất động sản đều liên quan đến vay nợ.

Trong đó, người mua nhà: thiếu tiền mặt, muốn vay sử dụng chính căn nhà làm vật thế chấp, lại muốn sở hữu nhà. Còn nhà kinh doanh thì được chia xẻ rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Bất động sản có đăng ký quyền sở hữu có thể được thế chấp để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm.

Theo Điều 347 quy định về hình thức thế chấp tài sản: Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính và phải có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nếu là bất động sản thì phải có đăng ký quyền sở hữu.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về:

  • Điều 351, 352: nghĩa vụ và quyền của bên thế chấp bất động sản;
  • Điều 353, 354: nghĩa vụ và quyền của bên nhận thế chấp bất động sản;
  • Điều 359: Xử lý tài sản thế chấp: bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu bán đấu giá tài sản thế chấp.