Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

0
1305

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường gồm:

  • Thiết lập khuôn khổ pháp luật
  • Sửa chữa thất bại của thị trường
  • Ổn định kinh tế vĩ mô
  • Đảm bảo sự công bằng xã hội

Thiết lập khuôn khổ pháp luật
Chính phủ phải ban hành được quy tắc trò chơi kinh tế, yêu cầu cả chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng phải tuân theo. Những quy tắc trò chơi kinh tế thực chất là hệ thống pháp luật kinh tế.

Sửa chữa thất bại của thị trường
Trong chức năng này, nhà nước có 4 nhiệm vụ:
(1) Bảo vệ cạnh tranh và chống độc quyền.
(2) Hạn chế & ngăn ngừa những ảnh hưởng bên ngoài dẫn đến tính không hiệu quả của hoạt động kinh tế thị trường.
(3) Sản xuất và kinh doanh hàng hóa công cộng.
(4) Đánh thuế: mọi cá nhân, doanh nghiệp phải đặt lên vai mình trách nhiệm, nghĩa vụ về thuế đối với chính phủ. Đổi lại, họ (các cá nhân, doanh nghiệp) được tiêu dùng những hàng hóa công cộng cho chính phủ cung cấp.

Ổn định kinh tế vĩ mô
Mục đích nhằm giảm bớt những biến động thăng trầm trong chu kì kinh tế. Chính phủ phải ban hành những chính sách kinh tế với từng giai đoạn của chu kì thông qua những quyền lực về tài chính, tiền tệ của nhà nước. Cơ sở về lý thuyết để hình thành quyền lực về tài chính của nhà nước là của lý thuyết Keynes. Còn cơ sở về lý thuyết để hình thành quyền lực về tiền tệ của nhà nước là của lý thuyết tiền tệ của Friedman. Vì vậy, chính sách về tiền tệ, tài chính có thể nới lỏng hoặc thắt chặt là tùy từng giai đoạn nền kinh tế.

Đảm bảo sự công bằng xã hội
Theo nhà kinh tế học Paul A. Samuelson chỉ có nhà nước mới có chức năng này. Thị trường không có chức năng công bằng xã hội. Để thực hiện công bằng xã hội thì phải sử dụng những công cụ, chính sách về thuế: thuế thu nhập, thuế lũy tiến… và thông qua các khoản hỗ trợ của nhà nước như các quỹ bảo hiểm, phúc lợi…

Trong quá trình thực hiện vai trò kinh tế, chính phủ phải đưa ra những quyết định lựa chọn. Lựa chọn của nhà nước thực chất cũng là phương án lựa chọn cá nhân. Do đó, trên thực tế, không phải lúc nào nhà nước cũng lựa chọn đúng. Điều đó chứng tỏ vai trò kinh tế của nhà nước cũng có những giới hạn. Để bổ sung, khắc phục những giới hạn này thì vai trò kinh tế của nhà nước cần được kết hợp với cơ chế thị trường.