Vai trò của thuế

0
317

Thuế là gì

Thuế là một khoản nộp của các tổ chức và cá nhân, cho Nhà nước theo luật định. Sự tồn tại của thuế gắn liền với sự tồn tại của Nhà nước: Nhà nước với các chức năng và nhiệm vụ của mình cần có nguồn tài chính (ngân sách nhà nước) để hoạt động.

Để tạo lập ngân sách nhà nước, bằng quyền lực của mình, Nhà nước ban hành luật, huy động sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức thuế.

Vai trò của thuế

  • Huy động nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước:
    Thu gồm nhiều khoản, tuy nhiên thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu trong nước. Từ đó trang trải cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước và góp phần trang trải cho chi đầu tư phát triển.
  • Thuế góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế:
    Thuế có tác động kích thích hoặc kìm hãm hoạt động kinh doanh. Thuế góp phần định hướng cho đầu tư thông qua thuế suất, ưu đãi và miễn giảm thuế. Từ đó tác động đến phân bổ các nguồn lực kinh tế, góp phần tác động đến việc hình thành cơ cấu kinh tế theo ngành và vùng lãnh thổ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
  • Thuế là công cụ thực hiện chánh sách hội nhập kinh tế của Nhà nước, qua thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế nội địa khác.
  • Thuế góp phần điều tiết công bằng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư:
    Qua các sắc thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.